FANDOM


"A" Cell Breeding Device
(エー)(さい)(ぼう)(ぞう)(しょく)(そう)()
ACellBreedingDevice-FOTB-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
エー」
さい
ぼう
ぞう
しょく
そう
 Tên Nhật (Chuẩn) 「A
エー
」細
さい
ぼう
ぞう
しょく
そう
 Tên Nhật (rōmaji) "Ē" Saibō Zōshoku Sōchi
 Tên Nhật (Dịch) "A" Cell Proliferation Device
 Tên Hàn "A" 세포 증식 장치
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 34541863
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên