FANDOM


"A" Cell Breeding Device
(エー)(さい)(ぼう)(ぞう)(しょく)(そう)()
ACellBreedingDevice-FOTB-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
エー」
さい
ぼう
ぞう
しょく
そう
 Tên Nhật (Chuẩn) 「A
エー
」細
さい
ぼう
ぞう
しょく
そう
 Tên Nhật (rōmaji) "Ē" Saibō Zōshoku Sōchi
 Tên Nhật (Dịch) "A" Cell Proliferation Device
 Tên Hàn "A" 세포 증식 장치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 34541863
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác