FANDOM


1st Movement Solo
(どく)(そう)(だい)(がく)(しょう)
1stMovementSolo-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
どく
そうの
だい1
がく
しょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
どく
そう
の第
だい
1楽
がく
しょう
 Tên Nhật (rōmaji) Dokusō no Dai Ichi Gakushō
 Tên Hàn 독주의 제1악장
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 44256816
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác