FANDOM


A Cat of Ill Omen
()(こう)()げる(くろ)(ねこ)
ACatofIllOmen-DR1-EN-C-UE
 Tên Việt Con mèo của điềm xấu
 Tên Nhật (Kana)
こうを
つげる
くろ
ねこ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
を告
げる黒
くろ
ねこ
 Tên Nhật (rōmaji) Fukō wo Tsugeru Kuroneko
 Tên Nhật (Dịch) Black Cat of Ill Omen
 Tên Hàn 불행을 알리는 검은고양이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 300
 Mã số 24140059
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.