FANDOM


A Hero Lives
ヒーローアライブ
AHeroLives-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Nhật ヒーローアライブ
 Tên Nhật (rōmaji) Hīrō Araibu
 Tên Nhật (Dịch) Hero Arrive
 Tên Hàn 히어로 얼라이브
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 08949584
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác