FANDOM


A Wild Monster Appears!
(せい)(てん)(へき)(れき)
AWildMonsterAppears-MP15-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
てんの
へき
れき
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
てん
の霹
へき
れき
 Tên Nhật (rōmaji) Seiten no Hekireki
 Tên Nhật (Dịch) Bolt from the Blue
 Tên Hàn 청천벽력
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 23587624
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác