FANDOM


ABYR-YGO

Abyss RisingBooster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG)Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 2 trong series thứ 8 của OCG, nối tiếp Return of the Duelist và trước Cosmo Blazer.