FANDOM


Yêu cầu kích hoạt của một lá bài là điều kiện phải được thõa mãn để có thể kích hoạt được lá bài đó.

Ví dụ

Thông thường, điều kiện chỉ cần được đáp ứng ngay tại thời điểm kích hoạt lá bài để thực thi; thậm chí là nếu ngay tại thời điểm thực thi, điều kiện không còn hợp lệ nữa thì lá bài đó vẫn thực thi được (trừ khi bị vô hiệu bởi hiệu ứng bài).

Ví dụ phân tích

Người A điều khiển "Elemental Mistress Doriado" và kích hoạt "Fuh-Rin-Ka-Zan". Người B phản hồi "Raigeki Break" để hủy "Elemental Mistress Doriado". Mặc dù vào thời điểm "Fuh-Rin-Ka-Zan" thực thi thì yêu cầu kích hoạt của nó không còn được đáp ứng, nhưng nó vẫn thực thi được do yêu cầu đã được đáp ứng khi kích hoạt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.