FANDOM


Advanced Ritual Art
(こう)(とう)()(しき)(じゅつ)
AdvancedRitualArt-PGL2-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
こう
とう
しき
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
とう
しき
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Kōtō Gishiki Jutsu
 Tên Nhật (Dịch) High-Class Ritual Art
 Tên Hàn 고등의식술
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 46052429
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.