FANDOM


Aggiba, the Malevolent Sh'nn S'yo
()()(じゃ)(しん)(しょう)アギバ
AggibatheMalevolentShnnSyo-2010-AE-SR-UE-RP
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
しん
しょうアギバ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
しん
しょう
アギバ
 Tên Nhật (rōmaji) Raaja Shinshō Agiba
 Tên Nhật (Dịch) The Action Wicked Divine General - Aggiba
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Văn bản giới hạn This card cannot be used in a Duel.
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác