FANDOM


Ally of Justice Core Destroyer
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) コアデストロイ
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス コアデストロイ
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
コアデストロイ
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī obu Jasutisu Koadesutoroi
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Core Destroy
 Tên Hàn A·O·J 코어 디스트로이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 200
 Mã số 36629203
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.