FANDOMAlly of Justice Enemy Catcher
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) エネミー・キャッチャー
AllyofJusticeEnemyCatcher-HA02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス エネミー・キャッチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
エネミー・キャッチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī obu Jasutisu Enemī Kyatchā
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Enemy Catcher
 Tên Hàn A·O·J 에너미 캐처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1800
 Mã số 45033006
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.