FANDOMAlly of Justice Enemy Catcher
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) エネミー・キャッチャー
AllyofJusticeEnemyCatcher-HA02-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス エネミー・キャッチャー
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
エネミー・キャッチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī obu Jasutisu Enemī Kyatchā
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - Enemy Catcher
 Tên Hàn A·O·J 에너미 캐처
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1800
 Mã số 45033006
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.