FANDOM


Ally of Justice Quarantine
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) (ディー).(ディー).チェッカー
AllyofJusticeQuarantine-HA03-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ディー.
ディー.チェッカー
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ディー
.D
ディー
.チェッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Dī Dī Chekkā
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - D.D. Checker
 Tên Hàn A·O·J D.D. 체커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 72845813
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác