FANDOM


Ally of Justice Quarantine
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) (ディー).(ディー).チェッカー
AllyofJusticeQuarantine-HA03-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ディー.
ディー.チェッカー
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
ディー
.D
ディー
.チェッカー
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Dī Dī Chekkā
 Tên Nhật (Dịch) Ally of Justice - D.D. Checker
 Tên Hàn A·O·J D.D. 체커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 72845813
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.