FANDOM


Altergeist Meluseek
  • Nhật: オルターガイスト・メリュシーク
  • Romaji: Orutāgaisuto Meryushīku
  • Việt: Yêu Ma Meluseek
Hệ

THỦY.png THỦY

Cấp sao

1 CG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Lá này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá này gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài đối thủ điều khiển; gửi nó vào Mộ. Nếu lá này được gửi từ sân vào Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn, trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần trong lượt.
CÔNG / 500   THỦ / 300
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Altergeist Meluseek This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.
Nhật このカード名の③の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:このカードは直接攻撃できる。②:このカードが相手に戦闘ダメージを与えた時、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを墓地へ送る。③:このカードがフィールドから墓地へ送られた場合に発動できる。デッキから「オルターガイスト・メリュシーク」以外の「オルターガイスト」モンスター1体を手札に加える。

Hình ảnh khác