FANDOM


Amazoness Spellcaster
アマゾネスの(じゅ)()()
AmazonessSpellcaster-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスの
じゅ
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの呪
じゅ
 Tên Nhật (rōmaji) Amazonesu no Jusoshi
 Tên Nhật (Dịch) Amazoness Curse Master
 Tên Hàn 아마조네스의 주술사
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 81325903
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]