FANDOM


Amazoness Swords Woman
アマゾネスの(けん)()
AmazonessSwordsWoman-GLD3-EN-C-LE
 Tên Việt Nữ kiếm khách vùng A-ma-zôn
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスの剣
けん
 Tên Hàn 아마조네스의 검사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 94004268
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác