FANDOM


Amorphous Persona
アモルファス(ペルソナ)
AmorphousPersona-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) アモルファス
ペルソナ
 Tên Nhật (Chuẩn) アモルファスP
ペルソナ
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufasu Perusona
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 23160024
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]