FANDOM


Amphibian Beast
(はん)(ぎょ)(じゅう)・フィッシャービースト
AmphibianBeast-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
はん
ぎょ
じゅう・フィッシャービースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
はん
ぎょ
じゅう
・フィッシャービースト
 Tên Nhật (rōmaji) Hangyojū Fisshā Bīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Half-Fish Beast - Fisher Beast
 Tên Hàn 인어 괴물 피셔 비스트
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 67371383
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.