FANDOM


Amphibian Beast
(はん)(ぎょ)(じゅう)・フィッシャービースト
AmphibianBeast-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
はん
ぎょ
じゅう・フィッシャービースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
はん
ぎょ
じゅう
・フィッシャービースト
 Tên Nhật (rōmaji) Hangyojū Fisshā Bīsuto
 Tên Nhật (Dịch) Half-Fish Beast - Fisher Beast
 Tên Hàn 인어 괴물 피셔 비스트
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 67371383
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.