FANDOM


Ancient Gear
古代の歯車(アンティーク・ギア)
AncientGear-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Cỗ Máy Cổ Xưa
 Tên Nhật (Kana)
古代の歯車
アンティーク・ギア
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の歯車
アンティーク・ギア
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear
 Tên Hàn 앤틱 기어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 800
 Mã số 31557782
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.