FANDOM


Ancient Gear Cannon
古代の機械砲台(アンティーク・ギアキャノン)
AncientGearCannon-SD10-EN-C-UE
 Tên Việt Khẩu Thần Công Máy Cổ
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械砲台
アンティーク・ギアキャノン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械砲台
アンティーク・ギアキャノン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giakyanon
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Cannon
 Tên Hàn 앤틱 기어 캐논
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 80045583
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.