FANDOM


And the Band Played On
(しょう)(かん)(せい)(げん)-ディスコードセクター
AndtheBandPlayedOn-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
せい
げん-ディスコードセクター
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
せい
げん
-ディスコードセクター
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkan Seigen - Disukōdo Sekutā
 Tên Nhật (Dịch) Summon Restriction - Discord Sector
 Tên Hàn 소환 제한-디스코드섹터
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47594939
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.