FANDOM


And the Band Played On
(しょう)(かん)(せい)(げん)-ディスコードセクター
AndtheBandPlayedOn-MP15-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
せい
げん-ディスコードセクター
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
せい
げん
-ディスコードセクター
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkan Seigen - Disukōdo Sekutā
 Tên Nhật (Dịch) Summon Restriction - Discord Sector
 Tên Hàn 소환 제한-디스코드섹터
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47594939
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]