FANDOM


Anti-Magic Arrows
(ふう)()()
AntiMagicArrows-DPBC-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ふう
まの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふう
の矢
 Tên Nhật (rōmaji) Fūma no Ya
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Sealing Arrows
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 97120394
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]