FANDOM


Tên Tiếng Việt của lá này không chính thức.

Mô tả Tiếng Việt của lá này không chính thức.
Aqua Madoor
アクア・マドール
AquaMadoor-YSKR-EN-C-1E
 Tên Việt Ngự Thủy Sư
 Tên Nhật アクア・マドール
 Tên Hàn 물의 조종자
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1200 / 2000
 Mã số 85639257
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác