FANDOM


Aquamirror Cycle
()(すい)(きょう)(はん)(こん)(じゅつ)
AquamirrorCycle-GAOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
すい
きょうの
はん
こん
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
きょう
の反
はん
こん
じゅつ
 Tên Hàn 의수경의 반혼술
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 78910579
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]