FANDOM


Arcana Force XVIII - The Moon
アルカナフォースⅩⅧ(エイティーン)THE MOON(ザ・ムーン)
 Tên Việt Lực Lượng Arcana XVIII - Mặt Trăng
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
ⅩⅧ
エイティーン-
THE MOON
ザ・ムーン
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅩⅧ
エイティーン
-THE MOON
ザ・ムーン
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Eitīn - Za Mūn
 Tên Hàn 아르카나 포스 ⅩⅧ-더 문
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 97452817
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác