FANDOM


Arcana Force XVIII - The Moon
アルカナフォースⅩⅧ(エイティーン)THE MOON(ザ・ムーン)
 Tên Việt Lực Lượng Arcana XVIII - Mặt Trăng
 Tên Nhật (Kana) アルカナフォース
ⅩⅧ
エイティーン-
THE MOON
ザ・ムーン
 Tên Nhật (Chuẩn) アルカナフォースⅩⅧ
エイティーン
-THE MOON
ザ・ムーン
 Tên Nhật (rōmaji) Arukana Fōsu Eitīn - Za Mūn
 Tên Hàn 아르카나 포스 ⅩⅧ-더 문
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2800
 Mã số 97452817
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.