FANDOM


Armades, Keeper of Boundaries
(げん)(そう)(しゅ)()(しゃ)アルマデス
ArmadesKeeperofBoundaries-MP14-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうの
しゅ
しゃアルマデス
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
の守
しゅ
しゃ
アルマデス
 Tên Hàn 환층의 수호자 아르마데스
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Mã số 88033975
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác