FANDOM


Armed Dragon LV3
アームド・ドラゴン LV(レベル)
ArmedDragonLV3-LCYW-EN-C-1E
 Tên Việt Rồng Vũ Trang LV3
 Tên Nhật (Kana) アームド・ドラゴン
LV
レベル3
 Tên Nhật (Chuẩn) アームド・ドラゴン LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Āmudo Doragon Reberu Surī
 Tên Hàn 암드 드래곤 LV3
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 900
 Mã số 00980973
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác