FANDOM


Armed Dragon LV5
アームド・ドラゴン LV(レベル)
ArmedDragonLV5-LCYW-EN-C-1E
 Tên Việt Rồng Vũ Trang LV5
 Tên Nhật (Kana) アームド・ドラゴン
LV
レベル5
 Tên Nhật (Chuẩn) アームド・ドラゴン LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Āmudo Doragon Reberu Faibu
 Tên Hàn 암드 드래곤 LV5
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1700
 Mã số 46384672
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác