FANDOM


Armed Dragon LV7
アームド・ドラゴン LV(レベル)
ArmedDragonLV7-LCYW-EN-C-1E
 Tên Việt Rồng Vũ Trang LV7
 Tên Nhật (Kana) アームド・ドラゴン
LV
レベル7
 Tên Nhật (Chuẩn) アームド・ドラゴン LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Āmudo Doragon Reberu Sebun
 Tên Hàn 암드 드래곤 LV7
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 73879377
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác