FANDOM


Armor Exe
()(どう)アーマー エグゼ
 Tên Nhật (Kana)
どうアーマー エグゼ
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
アーマー エグゼ
 Tên Nhật (rōmaji) Madō Āmā Eguze
 Tên Nhật (Dịch) Magical Armor Exe
 Tên Hàn 마도 아머 에그제
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1400
 Mã số 07180418
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác