FANDOM


Armored Zombie
(よろい)()(しゃ)ゾンビ
ArmoredZombie-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
よろい
しゃゾンビ
 Tên Nhật (Chuẩn)
よろい
しゃ
ゾンビ
 Tên Hàn 갑옷 무사 좀비
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 20277860
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.