FANDOM


Artifact Ignition
アーティファクト・ムーブメント
ArtifactIgnition-MP15-EN-UR-1E
 Tên Nhật アーティファクト・ムーブメント
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto Mūbumento
 Tên Nhật (Dịch) Artifact Movement
 Tên Hàn 아티팩트 무브먼트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 29223325
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.