FANDOM


Artifact Ignition
アーティファクト・ムーブメント
ArtifactIgnition-MP15-EN-UR-1E
 Tên Nhật アーティファクト・ムーブメント
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto Mūbumento
 Tên Nhật (Dịch) Artifact Movement
 Tên Hàn 아티팩트 무브먼트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 29223325
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên