FANDOM


Artifact Ignition
アーティファクト・ムーブメント
ArtifactIgnition-MP15-EN-UR-1E
 Tên Nhật アーティファクト・ムーブメント
 Tên Nhật (rōmaji) Ātifakuto Mūbumento
 Tên Nhật (Dịch) Artifact Movement
 Tên Hàn 아티팩트 무브먼트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 29223325
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác