Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Artifacts Unleashed

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Artifacts Unleashed
アーティファクトの開放
ArtifactsUnleashed.png
Nhóm liên quan Artifact
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play.svg
Mã số 56611470
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 2 quái thú "Artifact" bạn điều khiển; Triệu hồi Xyz 1 Quái thú Xyz bằng cách chỉ sử dụng những quái thú đó. Quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt lá này, trừ quái thú "Artifact". Nếu lá này thuộc sở hữu của bạn bị hủy bởi bài của đối phương: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú QUANG Cấp 5 sao trên tay bạn; rút 1 lá bài.
English Description
Target 2 "Artifact" monsters you control; Xyz Summon 1 Xyz Monster using those monsters only. Monsters you control cannot attack during the turn you activate this card, except "Artifact" monsters. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card: You can reveal 1 Level 5 LIGHT monster in your hand; draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên