FANDOM


Assault Spirits
アサルト・スピリッツ
 Tên Nhật アサルト・スピリッツ
 Tên Nhật (rōmaji) Asaruto Supirittsu
 Tên Hàn 어썰트 스피릿
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 87043568
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.