FANDOM


Avalon
(やく)(そく)() -アヴァロン-
Avalon-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
やく
そくの
ち -アヴァロン-
 Tên Nhật (Chuẩn)
やく
そく
の地
-アヴァロン-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 82140600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]