FANDOM


Axe of Despair
デーモンの(おの)
AxeofDespair
Nhóm liên quan Archfiend
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 40619825
Mô tả Hiệu ứng
(Lá này luôn được xem là bài "Archfiend".)
Quái thú trang bị tăng thêm 1000 ATK. Khi lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú; đặt lá này lên đầu Bộ bài của bạn.
English Description
(This card is always treated as an "Archfiend" card.)
The equipped monster gains 1000 ATK. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can Tribute 1 monster; place this card on the top of your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên