FANDOM


B-Buster Drake
(ビー)-バスター・ドレイク
BBusterDrake-SDKS-EN-SR-1E
 Tên Việt B - Bạo Long Bộc Phá
 Tên Nhật (Kana)
ビー-バスター・ドレイク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ビー
-バスター・ドレイク
 Tên Nhật (rōmaji) Bī-Basutā Doreiku
 Tên Hàn B-버스터 드레이크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1800
 Mã số 77411244
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác