FANDOM


Basic Insect
昆虫人間(ベーシック・インセクト)
BasicInsect-LOB-NA-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
昆虫人間
ベーシック・インセクト
 Tên Nhật (Chuẩn) 昆虫人間
ベーシック・インセクト
 Tên Hàn 곤충 인간
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Insect
 CÔNG / THỦ 500 / 700
 Mã số 89091579
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác