FANDOM


Battleguard Howling
バーバリアン・ハウリング
BattleguardHowling
Nhóm liên quan Battleguard
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 78621186
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú Loại-Warrior bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công, hoặc bởi hiệu ứng bài của đối phương: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK gốc của quái thú mặt-ngửa bạn đã chọn mục tiêu với lá này, và nếu làm vậy, trả lại nó về tay.
English Description
When a Warrior-Type monster you control is targeted for an attack, or by an opponent's monster effect: Target 1 face-up monster your opponent controls; inflict damage to your opponent equal to the original ATK of the face-up monster you targeted with this card, and if you do, return it to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.