FANDOM


Battleguard Howling
バーバリアン・ハウリング
BattleguardHowling.png
Nhóm liên quan Battleguard
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 78621186
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú Loại-Warrior bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công, hoặc bởi hiệu ứng bài của đối phương: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK gốc của quái thú mặt-ngửa bạn đã chọn mục tiêu với lá này, và nếu làm vậy, trả lại nó về tay.
English Description
When a Warrior-Type monster you control is targeted for an attack, or by an opponent's monster effect: Target 1 face-up monster your opponent controls; inflict damage to your opponent equal to the original ATK of the face-up monster you targeted with this card, and if you do, return it to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên