FANDOM


Battleguard Rage
バーバリアン・レイジ
BattleguardRage
Nhóm liên quan Battleguard
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 42233477
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt lá này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Warrior bạn điều khiển. Nó tăng thêm 1000 ATK. Quái thú bị tiêu diệt trong chiến đấu với nó sẽ trả lại về tay thay vì đi đến Mộ bài. Khi quái thú đó rời sân, hủy lá này.
English Description
Activate this card by targeting 1 Warrior-Type monster you control. It gains 1000 ATK. Monsters destroyed by battle with it are returned to the hand instead of going to the Graveyard. When that monster leaves the field, destroy this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.