FANDOM


Battlin' Boxer Rib Gardna
BK リベージ・ガードナー
BattlinBoxerRibGardna
Nhóm liên quan Battlin' Boxer
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 100/1400
Mã số 24184846
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong lượt của đôi bên: Bạn có thể trục xuất lá bài này từ tay hoặc Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Battlin' Boxer" bạn điều khiển; trục xuất nó cho tới Lượt Chờ tiếp theo của bạn.
English Description
During either player's turn: You can banish this card from your hand or Graveyard, then target 1 "Battlin' Boxer" monster you control; banish it until your next Standby Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên