FANDOM


Beautunaful Princess
鰤っ子姫(ブリンセス)
BeautunafulPrincess-PRIO-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
鰤っ子姫
ブリンセス
 Tên Nhật (Chuẩn) 鰤っ子姫
ブリンセス
 Tên Hàn 꼬마민어 공주
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 06625096
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác