FANDOM


Begone, Knave!
(もん)(ぜん)(ばら)
BegoneKnave-GLD2-EN-C-LE
 Tên Việt Cút đi, Thằng Tồi!
 Tên Nhật (Kana)
もん
ぜん
ばらい
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
ぜん
ばら
 Tên Nhật (rōmaji) Monzenbarai
 Tên Nhật (Dịch) Denying Entry Before the Gates
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 20374520
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]