FANDOM


Black Cat-astrophe
(くろ)(ねこ)(にら)
BlackCatastrophe-DRL2-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
くろ
ねこの
にらみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
ねこ
の睨
にら
 Tên Nhật (rōmaji) Kuro Neko no Nirami
 Tên Nhật (Dịch) Glare of the Black Cat
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 67381587
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]