FANDOM


Black Horn of Heaven
(しょう)(てん)黒角笛(ブラックホーン)
BlackHornofHeaven-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しょう
てんの
黒角笛
ブラックホーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
てん
の黒角笛
ブラックホーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shōten no Burakku Hōn
 Tên Nhật (Dịch) Black Horn of Ascension
 Tên Hàn 승천의 블랙 혼
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 50323155
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]