FANDOM


Black Illusion
ブラック・イリュージョン
BlackIllusion-YGLD-EN-ScR-LE
 Tên Nhật ブラック・イリュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Iryūjon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 32754886
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]