FANDOM


Blackboost
ブラック・ブースト
Blackboost.png
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 53519297
Mô tả Hiệu ứng
Loại ra ngoài 2 quái thú Tuner mặt-ngửa "Blackwing" bạn điều khiển. Rút 2 lá bài.
English Description
Remove from play 2 face-up "Blackwing" Tuner monsters you control. Draw 2 cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên