FANDOM


Blackwing - Abrolhos the Megaquake
BF-激震のアブロオロス
BlackwingAbrolhostheMegaquake.jpg
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 2600/1800
Mã số 31053337
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bất kỳ quái thú nào chiến đấu với lá bài này không bị hủy bởi chiến đấu, và trả lại về tay sau khi tính toán thiệt hại. Một lần trong lượt, vào Lượt Chính 1 của bạn, bạn có thể có lá bài này giảm 1000 ATK, và trả lại tất cả lá bài trong Khu vực Bài Phép và Bài Bẫy của đối thủ lên tay.
English Description
This card cannot be Special Summoned. Any monster that battles with this card is not destroyed by that battle, and returns to the hand after damage calculation. Once per turn, during your Main Phase 1, you can have this card lose 1000 ATK, and return all cards in your opponent's Spell and Trap Card Zone to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên