FANDOM


Blackwing - Boreas the Sharp
BF-尖鋭のボーラ
BlackwingBoreastheSharp
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winger Beast/Effect
ATK/DEF 1300/900
Mã số 16516630
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể loại bỏ khỏi chơi lá bài này từ Mộ bài của bạn để chọn 1 quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển. Nếu quái thú đó tấn công lượt này, bạn không nhận Thiệt hại Chiến đấu từ chiến đấu đó, nó không bị hủy bởi chiến đấu đó, và bạn hủy quái thú của đối thủ chiến đấu với nó, sau khi tính thiệt hại.
English Description
You can remove from play this card from the Graveyard to select 1 face-up "Blackwing" monster you control. If that monster attacks this turn, you take no Battle Damage from that battle, it is not destroyed by that battle, and you destroy the opponent's monster that it battled, after damage calculation.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.