FANDOM


Blackwing - Brisote the Tailwind
BF(ブラックフェザー)()(かぜ)のアリゼ
BlackwingBrisotetheTailwind-LC5D-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
おい
かぜのアリゼ
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-追
い風
かぜ
のアリゼ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1800
 Mã số 52900379
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác