FANDOM


Blackwing - Damascus the Polar Night
BF-極夜のダマスカス
BlackwingDamascusthePolarNight
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1300/700
Mã số 58131925
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên: Bạn có thể vứt bỏ lá bài này để chọn mục tiêu 1 quái thú "Blackwing" bạn điều khiển; nó tăng 500 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
During either player's turn: You can discard this card to target 1 "Blackwing" monster you control; it gains 500 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.