FANDOM


Blackwing - Damascus the Polar Night
BF-極夜のダマスカス
BlackwingDamascusthePolarNight.png
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1300/700
Mã số 58131925
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Vào lượt của đôi bên: Bạn có thể vứt bỏ lá bài này để chọn mục tiêu 1 quái thú "Blackwing" bạn điều khiển; nó tăng 500 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
During either player's turn: You can discard this card to target 1 "Blackwing" monster you control; it gains 500 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên